Connect 2020 – 2025: Samen verbeteren wij de zorg voor hartpatiënten

NVVC Connect symposium: lancering Connect nieuwe fase!


Woensdag 11 maart 2020 trapt NVVC Connect de nieuwe fase met een nieuw programmaplan voor 2020-2025 af. Binnen het nieuwe programmaplan staat vanzelfsprekend de juiste zorg op de juiste plek centraal.

De afgelopen jaren heeft Connect regio’s aangejaagd en gestimuleerd om tot transmurale samenwerking te komen. Vele regio’s zijn al bij Connect aangesloten, zo zijn 13 regio’s bezig met Connect-AF, 15 met Connect-HF en heeft Connect-ACS sinds oktober vorig jaar een 100% dekkend netwerk.  Elk van deze Connect regio’s heeft zijn eigen dynamiek en er zitten verschillen in ontwikkeling en uitkomsten. Zo zijn er regio’s die hun transmurale protocollen hebben geïmplementeerd en al resultaten kunnen laten zien terwijl er ook vele regio’s zijn die inhoudelijke afspraken hebben gemaakt, maar nog tegen knelpunten aanlopen bij de uitrol.

De nieuwe fase van Connect richt zich met name op het verkrijgen van data en resultaten aangaande de juiste zorg op de juiste plek. Wat is de meerwaarde voor de patiënt bij een andere organisatie van de zorg? Kan er efficiënter worden gewerkt vanuit de verschillende zorgaanbieders? Wat zijn de opbrengsten van de juiste zorg op de juiste plaats?

Vanzelfsprekend blijft Connect in direct contact met de regio’s. Via het platform voor regio’s wordt kennis en ervaringen gedeeld, knelpunten worden blijvend geïnventariseerd en regio’s worden geholpen om hun werkwijze en resultaten te evalueren en hiermee samen de zorg voor hartpatiënten verder te optimaliseren.

Belangrijk daarbij is dat generieke knelpunten waar mogelijk en relevant, op landelijk niveau worden geagendeerd bij betreffende partijen. Connect wil als partner in de gezondheidszorg samen met andere partijen werken aan optimalisatie van kaders en randvoorwaarden om de juiste zorg op de juiste plaats steeds beter beschikbaar te maken voor zorgprofessionals. Om vernieuwing in de zorg te kunnen definiëren en evalueren zullen proeftuinen worden gecreëerd in regio’s die daarvoor open staan en uitgerust zijn. Zo werken we gezamenlijk toe naar goede netwerkgeneeskunde in de cardiologie.

De afgelopen jaren hebben we via Connect gezien dat het bieden van goede en passende integrale zorg in de regio ambitieus is, maar tegelijkertijd ook nodig is gezien de verwachte toename in aantallen patiënten de komende jaren in combinatie met een door de overheid bepaald plafond voor het gezondheidszorg budget. Het zorgveld staat voor een grote uitdaging en het vakgebied cardiologie is hier geen uitzondering op. Tijdens ons congres gaan we in op de bekostiging van integrale zorg, patiënten participatie in een netwerk, E-Health en samenwerking in de regio.

Wil je weten hoe we dit gaan doen en wat wij kunnen betekenen voor jouw regio? Wil je tevens handvatten krijgen om een duurzaam netwerk op te tuigen? Komt allen om de lancering van dit nieuwe programmaplan mee te maken en laat je inspireren!

Klik hier om u direct aan te melden

Dagvoorzitter
Lea Bouwmeester
is adviseur en innovator op het gebied van gezondheid, digitalisering en inclusie. Zij houdt zich met name bezig met het bouwen van actie (Publieke-Private Samenwerking) netwerken en strategische programma’s voor zorg transformatie. Daarnaast is ze dagvoorzitter, spreker en toezichthouder. Van 2006-2017 was ze Tweede Kamerlid met de expertise zorg. Wat haar drijft is mensen een stem geven die van nature niet de sterkste positie hebben.

Programma voorzitter NVVC Connect
Petra van Pol is werkzaam als cardioloog in het Alrijne ziekenhuis en bestuurslid van de werkgroep Hartfalen. Petra was actief betrokken bij de totstandkoming van de LTA Hartfalen en heeft zich de afgelopen 5 jaar ingezet voor de implementatie van de LTA. Ze is begonnen als projectleider hartfalen en de laatste 3 jaar is zij programmavoorzitter van NVVC Connect.  

Het symposium start na een opening door Lea Bouwmeester en Petra van Pol met een plenaire sessie waarin Robert Sie vanuit het perspectief van de Federatie Medisch Specialisten ingaat op de noodzaak van de juiste zorg op de juiste plek binnen de cardiologie. Wat kan de Federatie Connect meegeven voor de nieuwe fase?

Huisartsen en cardiologen zijn belangrijke regiopartners bij het realiseren van de juiste zorg op de juiste plek binnen de cardiologie. Margriet Bouma gaat namens het Nederlands Huisartsen Genootschap in op hun inhoudelijke rol bij de juiste zorg op de juiste plek en hoe zij samen met Connect hun rol gaan inzetten om de zorg voor hartpatiënten te verbeteren.

Daarna is er keuze uit het volgen van twee van de vier aangeboden workshops. De thema’s van deze workshops zijn gebaseerd op de knelpunten en ervaringen die we de afgelopen jaren hebben kunnen ophalen uit de Connect regio’s bij het realiseren van de juiste zorg op de juiste plek in de dagelijkse praktijk, namelijk: bekostiging van integrale zorg, patiënten participatie in een netwerk, eHealth en samenwerking in de regio.

Workshop 1: Financiering juiste zorg op de juiste plek: hoe pak je dat aan?

Voor het realiseren van juiste zorg op de juiste plek is het van belang dat huisartsen en medisch specialisten zich gezamenlijk hiervoor inzetten. Voor de betrokken partijen uit de regio zijn handvatten voor deze samenwerking van belang om plannen en ideeën te concretiseren en financieel te onderbouwen. De handreiking ‘Implementatie Juiste zorg op de juiste plek’ kan regio’s deze handvatten en benodigde ondersteuning bieden. Wat is er nodig om een idee rondom de juiste zorg op de juiste plek in plannen en tot uitvoering om te zetten? Hoe kunnen regio’s de financiële onderbouwing van een project vormgeven? Met welke investeringen dienen partijen in de regio’s rekening te houden? Welke kostensoorten en kosten moeten in de financiële onderbouwing worden opgenomen? 

Dr. M.R. van der Linde, cardioloog en voorzitter NVVC Beroepsbelangen commissie
Drs. C.F.H. Rosmalen, huisarts en hoofd van de afdeling Beleid en Belangenbehartiging LHV

Workshop 2: Patiënten participatie in een transmuraal netwerk: hoe doe je dat?

De Harteraad komt op voor de belangen van mensen met hart- en vaataandoeningen. Toch worden patiënten binnen de ontwikkeling van netwerken nog niet altijd als partner gezien terwijl dit een regio veel kan bieden. Wat is de kennis en ervaring van de Harteraad rondom de juiste zorg op de juiste plek voor cardiale patiënten? Wat is er volgens de Harteraad nodig om regionale transmurale zorg te organiseren en hoe kan de patiënt hier het beste bij worden betrokken?In deze interactieve sessie krijgen regio’s praktische tools aangeboden waarmee zij de patiënt kunnen betrekken in de transmurale zorg in de regio.

Anke Vervoord MBA, directeur Harteraad
Drs. Inge van den Broek, beleidsadviseur Harteraad
Drs. Anne-Margreet Strijbis, beleidsadviseur Harteraad

Workshop 3: De rol van E-Health in regionale transmurale zorg

Wat is de rol van E-Health in de cardiologische zorg en specifiek binnen een netwerk? Waar moet een E-Health interventie aan voldoen? Wat is er nodig om E-Health in de regio te implementeren en waar liggen de knelpunten? Het vernieuwde zorgpad ritmestoornissen start bij de patiënt en kan, indien nodig, lopen tot en met de cardioloog. Geïllustreerd wordt hoe dergelijke cardiologische E-Health interventies in zijn werk gaan en hoe de verkregen data door de verschillende ICT portalen lopen.

Prof. Dr. D.E. Atsma, cardioloog en bestuurslid NeLL
Dr. ir. J.L. Selder, cardioloog en secretaris NVVC werkgroep E-Health

Workshop 4: Samenwerken in de regio: hoe maak je werk van samenwerken?

Tegenwoordig willen of moeten we allemaal samenwerken, in diverse vormen. Maar heeft iedereen hetzelfde beeld als we het woord ‘samenwerken’ gebruiken? Onder leiding van het adviesbureau TwynstraGudde worden de essenties van een goede samenwerking onder de loep genomen. Welke achtereenvolgende stappen zijn relevant bij het opzetten van een samenwerking? En welke vormen van samenwerkingen zijn er?

Maurits Mares Senior Adviseur Zorg      
Anna Oostveen Junior Adviseur Zorg

Meer informatie over het programma